๎‚

Iwert 7 8563AM Wijckel

๎‚

06 10 599 212

โ€œAlles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.โ€

(C.G. Jung)

Methode

Een analytisch therapeut maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken. Bedoeling is zicht te krijgen op het persoonlijke thema dat achter de vragen, conflicten en de concrete klachten ligt.

Behalve cognitieve en/of gedragsmatige technieken wordt ook gebruik gemaakt van hypnotherapie, inzicht gevende- en integratie-technieken.

Omdat de taal van het onbewuste bestaat uit beelden, wordt naast gesprekstherapie gewerkt met droomanalyse, visualisaties en creatieve uitingsvormen (zoals tekeningen).